Julerbjudande 2017

Installation och service av värmepumpar på alla orter i Sverige! 

Över 170 000 installerade värmepumpar i Norden sedan 2002!

Ring oss direkt  på 044-620 30 60!

Garantivillkor

 1. Citcop påtar sig i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande, att bidra till avhjälpande av fel i varan som beror på material- eller tillverkningsfel.

 2. Citcops ansvar omfattar inte rätt för köparen att själv eller genom annan i vidare utsträckning än som följer av punkt 6 nedan avhjälpa fel i varan på Citcops bekostnad, kräva prisavdrag, hävning eller skadestånd.

 3. Citcops ansvar omfattar endast fel som uppstår under de för varan avsedda arbetsförhållandena och vid en riktig användning av varan i övrigt. Ansvaret omfattar inte fel som orsakas av omständigheter efter att risken för varan övergått på köparen. Det omfattar exempelvis inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll, att varan ej installerats av en certifierad kylmontör och elinstallatör. Slutligen omfattar ansvaret inte normal förslitning eller försämring.

 4. Garantin för företag och organisationer gäller endast fel som visar sig inom 1 år från den dag Citcop levererade varan. Garantin för privatpersoner gäller fel som visar sig inom 2 år från den dag Citcop levererade varan.

  -  Företag och organisationer erhåller 1 års materialgaranti (reservdel)
  -  Privatpersoner erhåller 2 års års materialgaranti (reservdel)
  -  5 års fullgaranti vid köp av värmepump+installation (reservdel+arbete)  Möjlighet att öka till 6 år se http://www.citcop.se/fullgaranti

  OBS: På värmepumpar luft/luft lämnar vi 5 års materialgaranti (endast reservdel, gäller inte arbete för byte) på kompressorn till alla kunder.

 5. Tillsammans med installation säljs värmepumpar med 5 års fullgaranti. Ersättning täcker resa, arbete och reservdelar enligt rådande ersättningsnivåer. Garantin räknas från datum för leverans och gäller endast under förutsättning att Kunden kan visa att installationen av aggregatet har skett fackmannamässigt, samt att Citcop har beretts tillfälle till att inspektera felet samt till att därefter besluta om lämplig avhjälpningsåtgärd. För att ett garantiärende skall hanteras, skall detta felanmälas enligt rådande procedur, via Citcop.se.

 6. Köparen skall skriftligen till Citcop reklamera fel inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller eljest kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan. Reklamationsblankett finns på www.citcop.se/support. I intet fall får köparen reklamera senare än 14 dagar efter utgången av den ansvarstid som bestäms i punkt 4. Reklamationen skall innehålla en utförlig beskrivning av hur felet yttrar sig. Garantianspråk skall åtföljas av fakturanummer eller kontantkvitto samt uppgifter om när reklamerad vara levererades. Köparen förlorar rätten att göra gällande garantianspråk om han inte skriftligen reklamerar fel inom den tid och på det sätt som bestäms i denna punkt.

 7.  Sedan Citcop mottagit reklamation och garantianspråk i enlighet med villkoren i detta garantiåtagande skall Citcop, om felet omfattas av garantin, bära kostnaderna för erforderliga reservdelar och fraktkostnader. Skulle köparen själv eller genom icke sakkunnig person ha demonterat reklamerad vara, som varit inmonterad i byggnad eller motsvarande, förlorar han rätten att göra gällande garantianspråk.

 8. Reservdelar som kund erhåller debiteras via faktura. Utbytta reservdelar skall returneras till Citcop inom utsatt förfallodatum på fakturan för att kreditering skall ske. Returfraktsedel bifogas med den nya reservdelen och frakten debiteras Citcop.

 9. Denna garanti omfattar inte varor som säljs ur överskottspartier eller motsvarande.